موشن گرافیک ” بین حسین و العباس علیهم السلام ”

موشن گرافیک ” بین حسین و العباس علیهم السلام ”

بسمه و بذکر ولیه مولانا صاحب الزمان علیه السلام

موشن گرافیک ” بین حسین و العباس علیهم السلام ”

به مناسبت ایام سوگواری سید الشهدا علیه السلام

با صدای : علی بوحمد

شاعر : مهدی بارون 

تنظیم : حسین نجم 

مدیر تولید : عباس سعید 

موشن گرافیک  : حسین عوامی ، مهدی جعفری

مجری طرح : استودیو فرهنگی منجی کلیپ

تولید : محرم الحرام ۱۴۴۱

به امید گوشه چشمی …

مشاهده ترجمه

بین حسین والعباس .. گعدت زینب الحره

بین امام حسین و حضرت عباس نشسته حضرت زینب

واحد تلزم اچفوفه .. وواحد تصفن

بنحره دست ابالفضل رو گرفته در حالی که به گردن امام حسین خیره شده است

امدللتهم های گعدت .. عینها اعلیهم تدیر

در حالی که با چشمانش هواس انها را دارد

بیا مصیبه ترید تبدی .. حگها بالموقف تحیر

با کدام مصیبت شروع کند حق دارد که متحیر باشد

مشکلتها اجروح عاشر .. ماکو بیهم مو چبیر با مصایب

روز عاشورا که هر کدام از دیگری بزرگتر است

اتموت مره وترد تعدل .. بین کل شهگه و زفیر

هر بار با اه و ناله میمیرد و زنده میشود

نادت والدمِع بالروح .. وجرحها بعینها شکبره

با اه و ناله فریاد زد در حالی که چشمانش پر از اشک است

ردِت تروولی مقتلکم .. امشّی اعلیکم العِشره

قسمتان میدهم برایم مقتلتان را بخانید

ناده ابو فاضل یزینب .. القصه تبدی بجربتی

ابالفضل صدا زد یا زینب قصه از مشک من شروع میشه

المای من یتبدّه منها .. گولی طاحت یمنتی

درحالی که اب از ان میریزد دست راستم می افتد

السهم من یثبت بعینی .. هنانه تنشگ هامتی

سهمی که در چشمانم جا میگیرد و عمودی که سرم را پاره میکند

تأکدی میّت یزینب .. حین توگع خیمتی

هر وقت دیدی که عمود خیمه ام افتاد مطمئن شو که من از دنیا رفتم

وابو الاکبر تألم حین .. شاف عیونها الحمره بداها بنومته اعله الگاع .. حین ایطیح عن مُهره 

امام حسین در حالی که به چشمان حضرت زینب نگاه میکرد شروع کرد به گفتن مقتلش و از انجایی شروع کرد که از اسبش می افتد

گال جسمی اجروحه تثگل .. نبل و سهام و حجر واثنعش طبره یزینب .. ینگطع بیها النحر

گفت که جسمم سنگین میشود از سهام و سنگ هاو سرم را از بدن جدا میکنند

اتدوس صدری شگد حوافر .. تکسر اویاه الظهر ومو عجیبه لو نظرتی .. خنصر یمینی انبتر

اسبها روی سینه ام میدوند و کمرم را میشکنند

جرّت حسره مدری شلون .. الکون اتحمل الحسره تبچی جروح اخوها احسین .. لو تبچی الحضَن نهره

حضرت زینب تا اینها را شنید با اه فریادی زد و نمیدانست ایا برای زخمهای برادرش حسین گریه کند یا برای ابالفضل

صاحت ومدمعها یچوی .. اعلیها باین لانکسار سمعو عن مقتل اختکم .. لَوْ الگلتوه کله صار

با قلبی شکسته به برادرانش گفت که حالا شما گوش دهید به قصه ی من

شلون ألِم اطفال تشرد .. کربله ملتهبه نار ومن یجینا لیل باچر .. ما یرد إلنه النهار

چگونه بچه ها رو جمع کنم در صورتی که فردا کربلا اتش میگیرد و وقتی فردا شب میشود دیگر روز را نخاهیم دید

نمشی اعله الرماد وخاف .. تظل بثیابنا جمره مسبیات من ننگاد .. راح نطوف بالصحره

در بین اتش راه خاهیم رفت و لباسهایمان اتش خواهد گرفت و در اسیری به سر خاهیم برد

شلون بِحْبال انتچتف ..

باچر و نمشی غصُب مدری ألزم گلبی و ابچی

.. مدری اشاگف بالضرُب من یِضِحْکون اعله وضعی

.. بگلبی یزداد الرعُب الشام هایه بانتظاری

.. شعندی بدیار الغرُب

چگونه با طنابهایی که دست ما را بستند فردا راه برویم

نمیدانم که گریه کنم یا اینکه ضرب و شتم را تحمل کنم

وقتی که به وضعیت من میخندند در قلبم احساس ترس میکنم

شام در انتظار من است چه دارم در دیار غربت